Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van EzraMagic Inc. videoproducties. 

Download algemene voorwaarden

Offerte
EzraMagic videoproducties (hierna te noemen EzraMagic) maakt een inschatting van de benodigde werkuren voor voorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken en stelt op basis hiervan naar redelijkheid een offerte samen. Inbegrepen zijn tot maximaal 3 correctierondes in de montage van de film op aanwijzing van de klant.

Klanten
De klant van EzraMagic is bij een weddingclip het bruidspaar en in het geval van een bar/bat mitswa de ouders/verzorgers van de jarige bar/bat mitswa, onafhankelijk van de persoon die voor de diensten van EzraMagic betaalt.
De klant zorgt ervoor dat EzraMagic uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum het volledige dagschema en/of draaiboek heeft ontvangen en dat eventuele wijzigingen op tijd worden gecommuniceerd.

Reiskosten
Alle reiskosten binnen een straal van 35 km rondom Amstelveen zijn inbegrepen bij de totaalprijs van de film. Buiten de straal van 35 km rekent EzraMagic € 0,25 per kilometer.

Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een klant worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van EzraMagic. Dit geldt voor alle producties.
EzraMagic stelt de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk in het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
Een productie mag niet gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van EzraMagic. Na overeenstemming met EzraMagic is het mogelijk auteursrechten af te kopen.
EzraMagic is niet verantwoordelijk voor het afkopen van het eventuele auteursrecht van muziekgebruik wanneer de film door de klant wordt geplaatst op bijvoorbeeld YouTube of Facebook. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste afdracht van royalties aan organisaties als Buma / Stemra.
EzraMagic behoudt zich het recht voor om de gemaakte opnamen (audio en video) te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden tenzij anders overeen gekomen.

Ontvangst eindproduct
Binnen twee weken wordt de eerste versie van het eindproduct verzonden. Wanneer de klant prijs stelt op het ontvangen van het ruwe materiaal dan zijn deze beelden enkel te gebruiken voor privégebruik.
EzraMagic behoudt zich het recht voor om de film te editen en te produceren zoals EzraMagic dat het beste acht. Niet alle beelden die gemaakt zijn zullen in de film te zien zijn.

Betalingscondities
Een project kan worden toegezegd middels het tekenen van de bevestiging.
EzraMagic vraagt voor aanvang van een project altijd en zonder uitzondering een aanbetaling van 25% van de totaalprijs van de offerte. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan de eerste werkzaamheden betaald te zijn. Pas wanneer de aanbetaling voldaan is, is de afspraak definitief.
Afzien van de opdracht kan tot 30 dagen (1 maand) voorafgaand.
Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft dan behoudt EzraMagic zich het recht voor de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen op de opdrachtgever worden verhaald.
Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), is dat indien de herroeping minimaal 30 dagen (1 maand) voorafgaande aan de opdracht plaats vindt, kosteloos. Als de afzegging minder dan 30 dagen van tevoren plaats vindt, behoudt EzraMagic het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling.

Aansprakelijkheid
EzraMagic is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de klant, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

Verhindering
In sommige gevallen (bijvoorbeeld door ziekte of andere buitengewone omstandigheden als bijvoorbeeld overlijden van directe familieleden), en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het nodig zijn om de videograaf te vervangen door een andere videograaf. Wanneer EzraMagic niet in staat is om de overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van brand, auto-ongeluk of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken die buiten de controle van de partijen ligt of door ziekte, zal de videograaf de aanbetaling van de klant vergoeden, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de videograaf om, tijdens het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer de videograaf ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die klant.
EzraMagic behoudt zich het recht voor om de locatie te verlaten indien de situatie als gevaarlijk of bedreigend wordt ervaren door de videograaf (bijv. bij bedreiging van de videograaf door dronken mensen of andere als door de videograaf bedreigend ervaren situaties). Hierbij vervallen alle rechten op het leveren van producten.

Overwerk
Een overeenkomst dekt de gespecificeerde uren op een continue basis welke begint wanneer de videograaf op de eerste locatie arriveert en eindigt wanneer hij de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden aangevraagd tegen een uurtarief van € 50 per uur. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelijke) toestemming van de klanten.

Geheimhouding
EzraMagic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

Klachtenprocedure
EzraMagic hanteert de volgende procedure voor de afhandeling van klachten. Wij ontvangen uw klacht per e-mail (ezramagic@xs4all.nl) onder vermelding van uw naam en de datum van de opdracht.
Na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons bericht dat wij deze in behandeling hebben genomen. Wij zullen u binnen 3 dagen na ontvangst van uw klacht informeren over de oplossing in deze. De klachten worden behandeld met inachtneming van de algemene voorwaarden die op deze pagina te vinden zijn, geschillen worden conform de richtlijnen van de wet afgehandeld.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
EzraMagic behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door EzraMagic aan de klant medegedeeld. Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Nederlands recht
Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhouding zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.